Construcții, urbanism, terenuri

Urbanism

 • Planul de situație și planul de încadrare în zonă
 • Certificat de urbanism
  Eliberare certificat de urbanism pentru construcție/desființare, PUZ, alipire/dezlipire/servitute
 • Autorizația de construire
 • Autorizația de desființare
 • Începerea lucrărilor
  După eliberarea autorizației de construire sau desființare
 • Finalizarea lucrărilor
 • Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
  Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara
 • Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)
  Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara (H.C.L.
 • Prelungire Autorizație de Construire/desființare
 • Duplicatul Autorizației de Construire/ Certificatului de Urbanism
 • Certificatul de atestare al existenței construcțiilor
 • Certificatul de urbanism pentru servitute, uz, superficie, alipire sau dezlipire
 • Adeverința pentru situri arheologice
  Adeverință referitoare la situri arheologice conform Anexei 3 din Norme, Legea 17/2014
 • Aprobarea lucrărilor de construcții care nu necesită autorizație de construire
  Conform art. 11 al Legii 50/1991
 • Proces-verbal vecinătăți
  Conform HG nr. 834/1991
 • Extrase din arhivă pentru acte legate de urbanism
  Certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de demolare, PUD-uri, PUZ-uri, PUG-uri
 • Adeverința de respectare a prevederilor regulamentului de urbanism
  Pentru construcțiile ridicate fără autorizație de construire
 • Panoul de identificare a investiției
 • Regularizarea taxei autorizației de construire sau desființare
 • Certificatul de atestare a desființării construcțiilor cu autorizație de desființare
 • Certificatul de atestare a desființării construcțiilor fără autorizație de desființare
  și fapta s-a prescris (după 3 ani de la săvârșirea faptei)
 • Adeverința reglementării descrierii construcțiilor executate cu autorizație de construire
  și înscrise în cartea funciară și a regimului de înălțime al construcțiilor înscrise în cartea funciară - doar pentru construcțiile cărora li s-a omis descrierea și înscrierea regimului de înălțime în cartea funciară la data intabulării acestora
 • Scutire impozit
 • Prelungire Certificat de Urbanism
 • Fond funciar

 • Solicitare teren agricol
  pentru revoluţionari
 • Adeverinţă de teren, animale, etc.
  Adeverinţă de teren, animale, etc. înscrise în Registrul agricol sau alte adeverinţe privind fondul funciar, necesare după caz pentru dosare de şomaj, burse şcolare, APIA, ş.a.
 • Solicitarea unui plan de aplicare a Legii Fondului Funciar
 • Înregistrarea contractelor de arendare
 • Solicitare teren agricol pentru veteranii de război
 • Solicitare vizare plan de încadrare în tarla sau plan parcelar şi tabel parcelar de către Comisia de Fond Funciar/Primar
 • Eliberarea atestatului de producător
 • Diverse cereri cu privire la Legea Fondului Funciar
 • Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
 • Cerere de afişare a ofertei de vânzare
 • Acordarea de despăgubiri băneşti
  pentru veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • Declararea şi înscrierea în Registrul Agricol
  a datelor privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, în Timişoara
 • Restituire teren intravilan aferent construcţiei
 • Adeverință pentru notariat
  (terenul face sau nu obiectul legilor de fond funciar 18/1991, 1/2000 şi 247/2005-Titlul IV)
 • Comunicarea acceptării ofertei de vânzare a terenurilor agricole de către persoane fizice
 • Comunicarea acceptării ofertei de vânzare a terenurilor agricole de către persoane juridice
 • Cereri pentru înregistrarea ofertei de cumpărare de către persoane fizice
 • Cereri pentru înregistrarea ofertei de cumpărare de către persoane juridice
 • Alte servicii

 • Atribuirea terenului aferent imobilului cu destinația de locuință
 • Întocmirea contractelor de concesiune
  Pentru terenurile aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor legii nr.61/1990, legii nr.85/1992, legii nr.112/1995 și legii nr. 79/1997
 • Adeverințe pentru nume de străzi și numere poștale
  Confirmări ale atribuirilor sau schimbărilor de nume ale străzilor sau numerelor poștale
 • Întocmirea contractelor de concesiune pentru terenurile aferente imobilelor cu destinația de locuință
  Dobândite în baza prevederilor legii nr. 61/1990, legii nr. 85/1992, legii nr. 112/1995 și legii nr. 79/1997
 • Sprijin acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe
  Documente necesare completării dosarului pentru legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform HCL 193/15.11.2016
 • Ofertă donaţie teren
 • Revendicarea imobilelor
  Eliberarea adeverinței privind revendicarea imobilelor în baza legii nr. 10/2001 și a O.U.G nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.H nr. 209/2005
 • Acord de mansardare sau extindere
  Exprimarea acordului de mansardare sau extindere (în calitate de coproprietar)
 • Cumpărarea terenului aferent imobilului cu destinația de locuință
 • Contract închiriere teren pentru garaj
 • Exercitarea dreptului de preemţiune
  Acte necesare în vederea exercitării dreptului de preemţiune, conform legii nr. 422/2001, republicată
 • Întocmirea/prelungirea contractului de închiriere teren pentru imobilele cumpărate
  Cumpărate în baza legii nr. 112/1995 și legii nr. 79/1997 conform HCLMT nr. 520/2019 si HCLMT nr.11/2020
 • Exprimare acord mansardare sau extindere (in calitate de coproprietari)
 • Eliberarea adeverințelor de teren intravilan sau teritoriu administrativ
 • Aviz de publicitate temporară
 • Punerea în posesie a imobilelor retrocedate
  Case şi teren aferent retrocedate în baza Legii 10/2001
 • Punerea în posesie a imobilelor retrocedate în baza sentinţelor judecătoreşti
 • Revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv
  În baza Legii nr. 10/2001 şi a O.U.G. nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 209/2005
 • Adeverință vechime imobil
  Eliberarea adeverinței privind vechimea imobilului
 • Programul local multianual privind creșterea eficienței energetice a clădirilor
  Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţii suplimentare la Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri, camera 105, etaj 1, telefon: 0256-408385.
 • Adeverinţă de litigiu
 • Adeverința privind apartamentarea, subapartamentarea sau reapartamentarea construcțiilor
 • Avizul pentru rețele existente ale societăților
  Societățile de telecomunicații și utilități
 • Este utilă această pagină?