Decontarea cheltuielilor de proiectare și/sau execuție efectuate de către asociațiile de proprietari

aferente spațiilor aflate în proprietatea Municipiului Timișoara sau a Statului Român

Context

În conformitate cu art. 34 din Legea nr. 230/06.07.2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu art. 654 din Noul Cod Civil, administrarea, întreținerea și reparațiile proprietății comune cad în sarcina asociației, iar lucrările de reabilitare faţade fac parte din categoria lucrărilor la părţile comune şi pot fi executate doar cu acordul şi participarea financiară a tuturor proprietarilor în cotele părți aferente fiecăruia în parte, cu condiția respectării legislaţiei în vigoare privind lucrările de intervenţii la construcţii respectiv Legea  nr. 50/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 196/2018 precizează că, intervențiile efectuate la imobile în condominiu, unde există cote-părți indivize, se efectuează de către asociația de proprietari, urmând ca ulterior fiecare locatar să achite cotele aferente cheltuielilor efectuate.

În acest context, acolo unde Municipiul Timișoara deține spații, suma aferentă cotei-părți indivize va fi achitată de către administrația locală ulterior realizării cheltuielilor.

Etapa I

Etapa a II-a

Dacă se aplică în cadrul Programului de sprijin financiar

Municipiul Timișoara acoperă integral costul contribuției cotă-parte pentru apartamentele sau spațiilor cu altă destinație (SAD) aflate în proprietatea statului român în administrarea sau folosința Primăriei Municipiului Timișoara, pentru clădirile care socilită sprijin financiar prin Programul de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara.

Este utilă această pagină?