Indemnizația pentru creșterea copilului - luna celuilalt părinte

Eligibilitate

Condițiile pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului:

 • Domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Timişoara.
 • Să fi realizat venituri 12 luni anterior datei naşterii copilului în ultimii 2 ani.
 • Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la data suspendării activităţii profesionale, respectiv a intrării în concediul prevăzut la alin. (1), cererea şi documentele doveditoare se depun în termen de maximum 15 zile de la data suspendării activităţii. În situaţia în care cererea şi documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizaţia se va acorda de la data depunerii cererii, potrivit art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă

  Articolul 11:

  (1) Dacă ambii părinţi dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) îndeplinesc cerinţele de acordare a concediului pentru creşterea copilului, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta se acordă astfel încât:

  a) cel puţin 2 luni de concediu pentru creşterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat iniţial acordarea acestui drept;

  b) în situaţia în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului pentru cel puţin 2 luni, deşi îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

Informații generale

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind [email protected].

Ghișeul de Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Serviciului Informare și Consiliere Cetățeni, camera 12, ghișeele 03 - 04 din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conform OUG 111/2010 forma consolidată precum și OG 164/2022 și HG 865/2023 depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara.

Conform OUG 111/2010, ART. 12:

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;

(6) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară;

(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) şi x), pentru care condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune;

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail [email protected], str. Mercy nr. 2, telefon 0256 432.779.

Selecție caz

Starea civilă?
Cum doriti să se facă plata?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

 1. Depune documentele online
  Este necesară selecția cazului pentru a continua
 2. Trimite cererea
 3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?