Prelungirea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul suprapunerii a 2 nașteri

Eligibilitate

Condițiile pentru continuitatea indemnizației pentru creșterea copilului:

 • Cererea pentru indemnizație de creștere și îngrijire copil însoțită de actele aferente  poate fi depusă cu 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani sau 3 ani (în cazul copilului cu handicap) la Primăria Municipiului Timișoara, dar nu mai târziu de termenul de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului nou născut, pentru acesta nemaifiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate (concediul pre + postnatal), la camera 12, ghișeele 3 și 4. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile se vor acorda de la data depunerii cererii fără aplicarea majorării dacă la data depunerii cererii copilul anterior a împlinit 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
 • Conform OUG 111/2010, modificată prin legea 66/2016. ART. 9 
  1. Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 şi 6, precum şi stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
  2. Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept.
  3. În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  4. Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu 50% din indemnizaţia cuvenită, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (2)pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.Trebuie depusa cerere insotita de copiile certificatelor de nastere a ambilor copii + copie dupa cartea de identitate a parintelui beneficiar al indemnizatiei  până împlinește cel mai mare copil vârsta de 2 ani, la AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII TIMIS, pe e-mail [email protected].
 • În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizatiei pentru creșterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel putin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate, trebuie anunțată în scris pe e-mail [email protected] la AGENȚIA JUDEȚEANĂ pentru PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ TIMIȘ – str. Mercy 2, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei 2 ani respectiv 3 ani (în cazul copilului cu handicap).

Informații generale

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind [email protected].

Ghișeul de Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Serviciului Informare și Consiliere Cetățeni, camera 12, ghișeele 03 - 04 din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conform OUG 111/2010 forma consolidată precum și OG 164/2022 și HG 865/2023 depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara.

Conform OUG 111/2010, ART. 12:

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;

(6) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară;

(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) şi x), pentru care condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune;

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail [email protected], str. Mercy nr. 2, telefon 0256 432.779.

Selecție caz

Starea civilă?
Cum doriti să se facă plata?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

 1. Depune documentele online
  Este necesară selecția cazului pentru a continua
 2. Trimite cererea
 3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?