Autorizația de construire sau desființare

În contextul autorizaţiilor de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă:

Având în vedere prevederile alin. (I) şi alin. (2) al art. 17 al Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ordinului 839/2009:

  1. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit Legii. Documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi după caz a actului administrativ al acesteia, solicitate prin certificatul de urbanism emis, în condiţiile Legii, împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare.

    În cazul construcţiilor/instalaţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, pentru prevenirea/atenuarea sau reducerea globală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren etc. – ori antropice (explozii, incendii, avarii, alte accidente tehnice etc. – consolidarea/repararea elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei – inclusiv prin introducerea unor elemente structurale suplimentare – în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare.
  2. În mod similar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (16AI) din Lege, autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă, pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă la construcţii monumente istorice, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate, prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (10) din Lege.

Selecție caz

Care dintre următoarele autorizații vă este necesară?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Depune documentele online
    Este necesară selecția cazului pentru a continua
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?