Atribuiri locuinţe pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari

Anunț

Plata chiriei pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințe ANL, garaje şi anexe gospodăresti, precum şi chiria pentru terenurile închiriate conform legii 112/1995 şi legii 79/1997, se poate achita în următorul cont:

RO17TREZ621502205X020362

Deschis la Trezoreria Timişoara

Beneficiar Municipiul Timişoara

Cod Fiscal 32937000 

Informaţii generale

Dosarul se depune la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, ghişeele 10, 11.

Cererea nu se supune procedurii aprobării tacite.

Criterii de acces la locuință

Pot beneficia de o locuinţă destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a). sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:
– Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;
– Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor apartinând minorităţilor naţionale din Romania, republicată;
– altor acte normative, precum și hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile;
b). nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriaşului);
c). nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
d). nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
e). nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
f). nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Criteriile de acces specificate mai sus se aplică şi membrilor familiei persoanelor îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea.

Pași

  1. Depune documentele online
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?