Programul local multianual privind creșterea eficienței energetice a clădirilor

Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţii suplimentare la Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri, camera 105, etaj 1, telefon: 0256-408385.

Înscrierea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a clădirilor se face prin:

Etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează după cum urmează:

 1.  expertiză tehnică, audit energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;
 2.  elaborarea, în urma efectuării auditului energetic, a certificatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe corespunzător stării tehnice iniţiale;
 3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local şi notificarea asociaţiei de proprietari asupra valorii investiţiei şi a individualizării sumelor de plată;
 4.  semnarea de către preşedintele asociaţiei de proprietari a actului adiţional la contractul de mandat în cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari aprobă executarea lucrărilor de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare.
 5.  elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;
 6. elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi a documentaţiei de achiziţie pentru contractarea executării lucrărilor de intervenţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare;
 8.  la terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia la terminarea lucrărilor cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului izolat termic;
 9.  organizarea recepţiei finale de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari.
 10.  înainte de efectuarea recepţiei finale, coordonatorul local preia toate documentele de la contractorii proiectării şi, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenţie şi le predă asociaţiei de proprietari, împreună cu actele de recepţie, în vederea completării cărţii tehnice a construcţiei, care va conţine şi certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe izolat termic.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 1 şi 2


Legislație

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 155/12.03.2009.
  Acest act normativ stabileşte:
  – lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe    construite după după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;
  – etapele necesare realizării lucrărilor;
  – modul de finanţare;
  – obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice şi ale asociaţiilor de  proprietari.
 2. Ordinul nr.163/540/23 ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor şi al vicepriministrului, ministrul administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
  Acest ordin, care conţine Normele metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 194/27.03.2009 şi reglementează:
  – modul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă;
  – acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale;
  – conţinutul cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţii.
 3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, emisă de Guvern şi publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 1 iulie 2010, care vine cu noi reglementări privind finanţarea reabilitării termice a locuinţelor 

Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plată a impozitului pentru clădirile la  care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetic clădiri

În vederea acordării scutirii de la plată a  impozitului conform HCL 269/28.07.2017, Anexa 3, pentru anul fiscal 2018, cetățenii vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Timișoara sau prin poștă (P.M.T. , str.C.D.Loga nr.1-pentru Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană, Compartiment Eficientizare Energetică) cererea împreună cu documentele justificative  sub sancțiunea decăderii, la camera 12, ghișeele 5-6-7-15 până la  data de 31.12.2017 .
Documentele solicitate și condițiile acordării scutirii sunt prevăzute în Anexa 3 la HCLMT 269/28.07.2017

Este utilă această pagină?